Boží muka Marie Magdalské

Richard Stodart: Mary Magdalene, Offset Lithograph, 36x43 cmMísto k zamyšlení a nadechnutí.
Místo pro zastavení v běhu.

Boží muka byla budována svépomocí,
postupně během mnoha let a od 17.07.2013 jsou dokončena v zamýšlené podobě.

 

Marie Magdalská

Jednou z nerozporuplněji interpretovanou a nejasnostmi opředenou postavou bible je Marie Magdalská. Nový zákon zmiňuje jménem Marii Magdalskou jako první mezi ženami ve dvou situacích: 
- Provázela a podporovala Ježíše po celý jeho život.
- Jako první zvěstovala apoštolům zmrtvýchvstání. 

Marie Magdalská je tedy též nazývána jako apoštol apoštolů. Ostatní zmínky o Marii Magdalské lze přisuzovat nepřesným překladům, kdy byly účelně spojeny nesouvisející příhody a přisouzeny Marii Magdalské.

Marie z Naim (ČEP Lukáš 7:36-38)

Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem.

Marie z Betanie (ČEP Jan 11:1, 12:1-5)

Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven." Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval.
Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.

Výklad postavy Marie Magdalské od roku 591 n.l.

Papež Řehoř Veliký v roce 591 potvrdil, že tři ženy vystupující v příbězích, byly ve skutečnosti jedinou postavou. Marií Magdalskou.

Výklad postavy Marie Magdalské od roku 1969 n.l.

Katolická církev až v roce 1969 opravila své stanovisko a potvrdila rozdílnost tří ženských postav, zejména pak, že Marie Magdalská není onou kajícnou hříšnicí zmiňovanou Lukášem.

Kanonizace evangelií, tedy výběr a převyprávění příběhů o Ježíši a jejich zařazení do jedné knihy: Nového zákona, byl dlouhý proces, který byl završen až ve 4. století n.l. Je však dochováno mnoho příběhů (evangelií), která kanonizována nebyla.

Filipovo evangelium (nekanonizované)

Koptský překladu Filipova evangelia (texty z Nag Hammádí (NHC II/3)) vzniklo ve II.pol. 2.stol.

Tři chodily stále s Pánem: Marie, jeho matka, její sestra a Magdaléna, ta, kterou nazývali jeho družkou. Jeho sestra, jeho matka a jeho družka byly Marie.
Moudrost, které říkají "neplodná", je matkou andělů a družkou ... Marie Magdaléna. [Pán ji milov]al víc než všechny učedníky a líbal ji na její [ústa] ... často. Zbytek učedníků ... mu řekli: „Proč ji miluješ víc než nás všechny?"

Někteří badatelé tvrdí, že Marie Magdalská byla prvním učedníkem Ježíše.

Za historicky nejvěrnější kanonizovaný příběh je pokládáno Matoušovo evangelium.

Matoušovo evangelium (CEP Matouš 27:55-56)
Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly; mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.

Prvá mezi ženami,
která byla s Ježíšem celý život,
která Ježíše ukládala do hrobu a
která apoštolům sdělila-vysvětlila zmrtvýchvstání
byla jen jeho pouhou učednicí?

 

 

 Děkuji všem, kteří se podporou nebo aktivní pomocí podíleli na realizaci.

 Dále: Postup výstavby božích muk Marie Magdalské v Pohodnici

 

Obrázek: Richard Stodart: Mary Magdalene, Offset Lithograph, 36x43 cm


Kontakt

Adresa na vyžádání


Informace:
Změna velikosti písma:
Ctrl a +, Ctrl a -
nebo Ctrl a kolečko myši.na vyžádání
Petr.Daus